Nasze produkty kupisz online, a także w sieciach sklepów Auchan, Kaufland, Carrefour, Stokrotka, POLOmarket

LOGO_WHITE

Nasze produkty kupisz online, a także w sieciach sklepów Auchan, Kaufland, Carrefour, Stokrotka, POLOmarket.

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HPP TradeBridge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Partynickiej 8, 53-031 Wrocław, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082 (dalej ADO).

 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez ADO między innymi:

  1. a)  w celu: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też w celu zawarcia umowy handlowej. Podanie danych jest dobrowolne, a w przypadku odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie czy też zawarcia umowy.

  2. b)  jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią.. Dane mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych opiera się na Pani/Pana zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania).

 5. Dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez nas podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie umowy zawartej z ADO – dotyczy to m.in. pracowników/współpracowników ADO upoważnionych do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio: przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy (czas trwania umowy), przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat), jak również przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (co do zasady dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo- rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania lub w razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania

 1. Co do zasady dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane w pkt 10 poniżej.

 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.

 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 4. Kontakt z nami jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław, tel. +48 721 273 097, e-mail: k.sabaranska@tradebridge.com.pl.