Nasze produkty kupisz online, a także w sieciach sklepów Auchan, Kaufland, Carrefour, Stokrotka, POLOmarket

LOGO_WHITE

Nasze produkty kupisz online, a także w sieciach sklepów Auchan, Kaufland, Carrefour, Stokrotka, POLOmarket.

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu

§ INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Nasz Sklep internetowy nie ma intencji, aby naruszać prawa Konsumenta. Tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać tych praw Konsumentów, które im przysługują na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Zatem wszelkie ewentualne wątpliwości w tym zakresie należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy i Sklep je stosuje.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, zawierających umowy Sprzedaży, umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę zawartą na podstawie Regulaminu (z wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami). Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Konsumentów Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy Regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 3. Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie swigo.sklep.pl i może być w każdej chwili pobrany przez Klienta. Klient ma również możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu w momencie dokonywania rejestracji w Sklepie i zakładania konta lub w momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową, ale bez zakładania konta, czyli bez rejestracji. Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu. 

 § INFORMACJE O SKLEPIE

 1. Sklep internetowy swigo.pl. (dalej Sklep) jest własnością HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail: sklep@swigo.pl.
 2. Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. e-mail, formularz kontaktowy.

§ INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę (Sklep) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która:
  1. Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie.
  3. Umożliwia przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów (Newsletter)
 3. Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej. Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:
  1. usunięcie / zamknięcie konta Klienta
  2. zaprzestanie przesyłania Newslettera
 4. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail sklep@swigo.pl. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 6. Usługobiorca (Klient) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy (Sklepu) oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 § INFORMACJE O TOWARACH

 1. Towary dostępne w ofercie Sklepu są sokami, z wyjątkiem Lemoniad, które są napojami. W ofercie sklepu znajdują się następujące zestawy towarów:
  1. opracowane przez Sprzedawcę Plany, zawierające odpowiednio 8, 12 i 20 sztuk soków lub napojów (Lemoniady),
  2. skomponowane przez Kupującego zestawy soków i napojów (Lemoniady),

Minimalna kwota zakupu, na jaką może być złożone zamówienie to 39 złote.    

 1. Główne cechy towaru opisane są przy każdym towarze (w szczególności takie jak rodzaj, opis, skład towaru).
 2. Towary sprzedawane są wg zasad określonych w ust. 1 powyżej, jak również wg aktualnej oferty upublicznionej w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru.
 4. Koszty wysyłki towaru do Klienta podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia.
 5. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji, znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.
 6. Przed użyciem Towaru należy zapoznać się z informacją na butelce, w tym ze składem Towaru oraz sposobem przechowywania.

§ SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakup przez stronę internetową jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (założenie konta) oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Klient niezarejestrowany. Założenie konta może ułatwiać i przyśpieszać dokonywanie zakupów.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie i w celu założenia konta (Klient zarejestrowany) należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy i/lub stacjonarny, adres korespondencyjny / dostawy. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia poprzez KOSZYK stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie oraz zamówionych towarach. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta. Również w tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Zamówienia zostaną przyjęte do realizacji pod warunkiem dostępności produktu w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności Sklep zawiadomi Klienta o braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia najpóźniej do 2 dni roboczych. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie procesu zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia i jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Klienta koszty złożenia zamówienia.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia:
  1. częściową realizację,
  2. anulowanie całości zamówienia,
 8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do realizacji. Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem obsługi klienta. Zmiana lub anulowanie zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zwrotnej, potwierdzające zmiany lub anulowanie zamówienia.

§ PŁATNOŚCI i DOSTAWA

 1. Klient w momencie, gdy naciska przycisk „Zamawiam i płacę” finalizuje swoje zamówienie, które jest generowane do Sklepu. Wówczas rozpoczyna się proces opisany w § SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród oferowanych przez Sklep.
 3. W Sklepie możliwy jest zakup na paragon lub po podaniu NIP – na fakturę VAT.
 4. Towar będzie kompletowany i dostarczany do Klienta do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas samej dostawy Towaru to standardowo 2 dni robocze, ale może ten czas ulec wydłużeniu w przypadku przyczyn leżących poza kontrolą Sklepu na przykład: zakłócenia w transporcie lotniczym lub lądowym spowodowane złą pogodą, pożar, powódź, wojna, zamieszki, działania rządu lub innych organów państwowych (w tym, władz celnych)

Towar będzie wysyłany przez Sklep w kartonach zapewniających odpowiednią temperaturę od +1 do +7 st. C, wypełnionych wkładami chłodzącymi i „wypełniaczami”. Karton zapewnia utrzymanie temperatury przez 3 dni.

 1. Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika, transportem własnym. Więcej informacji w zakładce Koszty i czas realizacji zamówienia

§  KOSZT I WARUNKI WYSYŁKI

 1. Opłata za wysyłkę towaru zależna jest od ilości zakupionego towaru i wybranej formy płatności.
 2. Koszty wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient.
 3. Wysokość aktualnych kosztów można znaleźć na stronie Sklepu w zakładce Koszty i czas realizacji zamówienia.
 4. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski.

§ RĘKOJMIA

 1. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. (Art. 5681KC -Termin przydatności rzeczy do użycia, rękojmia).  
 3. Zapisów dotyczących rękojmi nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sklepem umowę Sprzedaży, umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Zapisów dotyczących rękojmi nie stosuje się do Klientów niebędących Konsumentami. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wyrobów żywnościowych, żądania wynikające z rękojmi należy złożyć przed upływem daty minimalnej trwałości Soku lub terminu jego przydatności do spożycia, zgodnie z ustawą tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).

§  REKLAMACJA

 1. W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem UPS (aktualna lista dostawców znajduje się w zakładce KOSZT I CZAS REALIZACJI DOSTAWY), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki i stwierdzeniu ubytku lub szkody powinien w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody w 2 (dwóch) egzemplarzach.
 2. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy, aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą e-mail pod adresem sklep@swigo.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.
 3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub e-mail. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem swigo.sklep.pl w zakładce Zwroty i Reklamacje. Wzór formularza reklamacyjnego nie jest obowiązkowy, jest to propozycja Sklepu i nie ma obowiązku z niego korzystania. Jednak reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko klienta, numer zamówienia oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę do reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru, zdjęcia reklamowanego towaru. Reklamowany sok lub napój (Lemoniady) powinien zostać w całości wylany przez Konsumenta.
 4. W przypadku ubytku lub uszkodzenia w czasie przewozu, do składanej przez Klienta reklamacji na wysłany towar, prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody). Dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika należy przesłać do Sklepu listem poleconym oraz przesłać skany dokumentów na adres e-mail sklep@swigo.pl. Jeżeli Klient ma taką możliwość, to do składanej reklamacji prosimy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę.
 5. Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

§  PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient (jedynie konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy.

UWAGA przy zakupie naszych towarów prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdyż zgodnie z art. 38 pkt. 4 i pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

Zapis ten nie wyklucza prawa odstąpienia na zasadach regulowanych w innych przepisach np. Kodeksie Cywilnym (rękojmia).

§ ZASADNY SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCOM

 1. W stosunkach między Klientem (będącym przedsiębiorcą) a Sklepem nie stosuje się przepisów art. 66 (1) § 2 – § 3 KC oraz art. 558 KC.
 2. W stosunkach między Klientem (będącym przedsiębiorcą) a Sklepem nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, a zatem Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

§ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

 1. Sklep w tym miejscu informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nieuznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).
 2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.
 3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  4. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 1. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§  DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Uwaga § ten dotyczy danych osobowych Klienta. W przypadku gdy po zapoznaniu się z Regulaminem nie zgadzasz się na któryś z poniższych zapisów, zgłoś tą informację do Sklepu, wówczas Sklep podejmie indywidualne ustalenia z Klientem w celu dostosowania poniższej treści do potrzeb i interesów Stron.

 1. Administratorem danych osobowych jest HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Partynicka 8, 53-031 Wrocław lub adresem e-mail: biuro@tradebridge.com.pl
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w jednym lub w kilku następujących celach: założenia konta w Sklepie, złożenia zamówienia w Sklepie, realizacji umowy przez Sklep, świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
 3. Podane dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom powiązanym z Administratorem, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacją umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to przewoźnicy wybrani przez Sklep lub przez Klienta, podmioty obsługujące płatności, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu oraz pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie i z upoważnienia Administratora.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (m.in. przez okres posiadania konta, składania zamówień, korzystania z usług Sklepu), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego (zgodnie z kodeksem cywilnym 6 lat) oraz przez okres wymaganym przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).
 5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 1. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami.

§  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.092021. Klienta wiążą zawsze postanowienia tego Regulaminu, który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej na stałe.
 3. Pliki związane z realizacją umowy (formularze reklamacji, regulamin) udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie PDF na stronie Sklepu oraz za pośrednictwem poczty e-mail na jego żądanie. Aby otworzyć plik, należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne