Regulamin Newslettera

W sytuacji skorzystania przez Panią / Pana z usługi newslettera wyjaśniamy, iż zostaną
zebrane dane osobowe w postaci Pani/Pana adresu e-mail oraz informujemy, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082, (dalej ADO).
 2. Dane kontaktowe ADO:

Numer telefonu: +48 721 273 097

Adres e-mail: biuro@tradebridge.com.pl

Adres do korespondencji: ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newslettera. W wyniku zapisania się na newslettera dochodzi do zawarcia umowy na otrzymywanie komunikatów dotyczących: informacji marketingowych, elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, wydarzeniach dotyczących Administratora.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zachodzi na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Pani/Pana adres e-mail podstawą prawną przetwarzania danych będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 3. Podane dane mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom w tym podmiotom, partnerom biznesowym Administratora w celach związanych z realizacja umowy. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klienta to podmioty świadczące usługi informatyczne dla Sklepu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy (przez okres świadczenia usługi newslettera), nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail. Odwołanie przez Pana /Panią zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody
 5. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 6. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem rozpowszechnienia (udostępnienia) którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych m.in. z RODO wynika, w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (nie będą przekazywane do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami (dane teleadresowe podane powyżej w niniejszej klauzuli).
 2. Nie będzie Pani/Pan podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

   REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Sklep (swigo.pl.) należący do HPP TradeBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław wpisana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845970, REGON: 386300591, NIP: 8992881082 –  usługi newslettera jako usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a)   Usługodawca – HPP TradeBridge Sp. z o. o 
 3. Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 4. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 5. Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 7. Usługa – usługę zamówioną przez Usługobiorcę, poprzez udostępnienie adresu poczty elektronicznej, obejmującą otrzymywanie newslettera. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą zamówienia przez Usługobiorcę newslettera tj. podania adresu poczty elektronicznej i potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji.
 8. Newsletter – usługa zamówiona przez Usługobiorcę polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę elektronicznych informacji, o nowościach, o promocjach, konkursach, i wydarzeniach dotyczących Usługodawcy poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 9. Newsletter jest usługą dostępną bezpłatnie i świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Usługa newsletter ściśle związana jest ze stroną swigo.pl. Usługobiorca otrzymuje dostęp do usługi newsletter po złożeniu zamówienia na newsletter. W celu złożenia zamówienia na otrzymywanie newslettera Usługobiorca wpisuje swój adres poczty elektronicznej na stronie głównej swigo.sklep.pl. Po podaniu / wpisaniu przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 11. Usługobiorca poprzez zapisanie się do Newslettera (złożenie zamówienia) godzi się na otrzymywanie informacji handlowych.
 12. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 5.5. i wyższe, Opera w wersji 36.0.2130.65 Firefox w wersji-45.0.2., Google Chrom w wersji 50.0.2661.86 lub Safari 5.1.7. oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 13. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 14. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych lub zgłosić taką chęć mailowo na adres: sklep@swigo.pl. Rezygnacja z usługi powoduje usunięciem przez Usługodawcę adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy i następuje to natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 15. Wypełniając ustawowy obowiązek Usługodawca, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających, są to w szczególności: złośliwe oprogramowania (przykładowo Koń trojański, wirusy, robaki), programy szpiegujące, spam włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów. Użytkownik może również minimalizować ryzyko zagrożeń w szczególności poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnych oprogramowań, czytanie okien instalacyjnych.
 16. Usługodawca wyjaśnia, że jest uprawniony do:
  1. wysyłania newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
  2. czasowego wyłączania lub ograniczenia usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
  4. zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy Usługobiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 17. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące kwestii technicznych funkcjonowania Usługi, jak i innych kwestii dotyczących Usługi. Reklamacje można przesyłać na adres e-mail: sklep@swigo.pl, jak również listownie na adres Usługodawcy.
 18. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługobiorca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Usługodawca zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].
 19. Regulamin niniejszy jest udostępniany Usługobiorcy w ogólnodostępnym formacie HTML na stronie Sklepu oraz może być udostępniony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby otworzyć plik, należy mieć dostęp do przeglądarek Internet Explorer, Opera, Firefox, Google Chrom, Safari. Usługobiorca ma możliwość odtwarzania pobranych plików oraz utrwalania poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 20. Usługa newslettera świadczona jest na czas nieoznaczony. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za tygodniowym okresem wypowiedzenia lub dokonać blokady dostępu  do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć dostęp do usługi. Działania te mogą być podjęte  z ważnych powodów oraz w przypadku decyzji Usługodawcy o  zaniechaniu akcji marketingowej.
 21. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.